پرسش در مورد محصول #21786

مونتاژ هند هستش یا ویتنام