پاسخ به پرسش #25227

با انتخاب هر رنگ محصول سفارش ویتنام یا هند مشخص شده است