پاسخ به پرسش #24914

با انتخاب هر رنگ محصول سفارش هند و ویتنام محصول مشخص شده است