پاسخ به پرسش #24891

این محصول سفارش ویتنام می باشد