پاسخ به پرسش #24541

زیره هر رنگ سفارش ویتنام یا هند محصول مشخص شده است.