پاسخ به پرسش #24504

زیره هر رنگ سفارش ویتنام یا هند محصول مشخص شده است.